Poslední aktualizace průvodce: právě probíhá

Všeobecné obchodní podmínky

I.            Úvodní ustanovení
a)        Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu ve smyslu § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), jejímž předmětem je nákup a prodej internetového vzdělávacího ebooku (dále jen předmět koupě), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek https://www.pruvodce-rim.cz

b)        Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujících a prodávajícího, kterým je:

Poznej víc než turista s.r.o.

Wassermannova 929
152 00, Praha 5
Telefon: 721279475
E-mail: lucie@poznejvicnezturista.cz

IČ: 08243930 
Neplátce DPH

V souladu s § 262 odst. 1 obchodního zákoníku se smluvní vztah řídí v otázkách těmito obchodními podmínkami blíže neupravenými obchodním zákoníkem i v případě, že kupujícím je fyzická osoba-spotřebitel, tím není vyloučena právní úprava na ochranu spotřebitele, zejména ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) a zákona č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOS).

c)         Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní smlouvy kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě může kupující najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k této tematice.

II.       Objednávka
a)        Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky, a to na adrese https://www.pruvodce-rim.cz. Kupující objednává předmět koupě vyplněním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím webové stránky https://www.pruvodce-rim.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit. Odeslaná objednávka je právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje uhradit kupní cenu. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami pro nákup na webové stránce https://www.pruvodce-rim.cz/obchodni-podminky, a že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky.

III.       Kupní cena, daňový doklad
a)        Ve shrnutí objednávky a na webové adrese https://www.pruvodce-rim.cz najdete konečnou cenu ebooku. Prodávající není plátce DPH.

b)        Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy vystaví prodávající kupujícímu daňový doklad - fakturu, která slouží jako doklad o zakoupení zboží.

IV.       Způsob a forma platby
a)        Způsob platby: Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
GOPAY s.r.o.

b)        Možnosti plateb:
- Bankovním převodem na korunový účet 
- Online platební kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.

c)         Forma platby: Platba je možná pouze jednorázově, platba na splátky není možná

d)        Bonusy: Všechny bonusy, na které má kupující nárok (výčet bonusů je na webové adrese https://www.pruvodce-rim.cz), budou zaslány spolu s ebookem, po uhrazení částky.

V.       Záruka spokojenosti
a)        Za produkt ručí prodávající zárukou spokojenosti a garancí vrácení peněz do 30 dnů.

b)        Odstoupení je možno provést elektronickou formou na emailu: lucie@pruvodce-rim.cz s prohlášením, že od smlouvy kupující odstupuje a s přiložením kopie faktury -daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně ebooku. Částka bude vrácena nejpozději do 30 dnů od doručení emailu s odstoupením od smlouvy. Částka bude vrácena zpět bankovním převodem.

c)        Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

a) Oznámení o odstoupení od smlouvy
b) Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
c) Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
d) Datum objednání (*)/datum obdržení (*)
e) Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
f) Adresa spotřebitele/spotřebitelů
g) Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
h) Datum(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

VI. Reklamace
a)       Reklamace je možná v případě, že odkaz na stáhnutí eBooku, který přišel zákazníkovi e-mailem nefunguje, nebo pokud je eBook v e-mailu jako příloha a soubor nelze stáhnout, nebo je soubor poškozen.

b)       Reklamace je také možná v případě, že zákazníkovi od připsání platby prodávajícímu nebyl doručen ve lhůtě 24 hodin žádný e-mail s odkazem nebo přílohou na stažení eBooku.

c)       Garance vrácení peněz: odstoupení od nákupu eBooku je možné ve lhůtě 30 kalendářních dnů od připsání platby na účet prodávajícího. V případě vyřizování reklamace, se lhůta 30 ti dnů garance na vrácení peněz počítá znovu od úplné vyřízení reklamace.

d)       Kupující má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu (e-mailem na lucie@pruvodce-rim.cz), pokud není spokojený se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 60 dnů od jejího odeslání, nakupující má právo podat návrh na začátek alternativního řešení sporu subjektu. Kupující – spotřebitel má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.

Pravidla stanovená Českou obchodní inspekcí, která upravují postup při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů, stejně jako formulář pro podání návrhu, jsou kupujícímu k dispozici na internetových stránkách České obchodní inspekce na adrese: adr.coi.cz nebo www.coi.cz.

Spotřebitelské spory je též možno řešit on-line. V tomto případě lze využít platformu, která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VII.       Odpovědnost
a)        Odpovědnost za obsah webu: Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

VIII.       Ochrana údajů
a)        Prohlášení prodávajícího: Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v přihlášce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s kupujícím.

b)        Detailní osobní data i údaje o nákupech kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

c)         Celé znění Ochrany osobních údajů najdete na této adrese: https://www.pruvodce-rim.cz/ochrana-osobnich-udaju

d)        Tyto stránky používají cookies za účelem lepšího komfortu jejich prohlížení. Aby tyto stránky správně fungovaly, někdy umísťujeme malé datové soubory nazvané cookies do vašeho zařízení, tak jako to činí většina internetových stránek. Cookies jsou malé textové soubory ukládané do vašeho počítače nebo mobilního zařízení při návštěvě internetových stránek. Napomáhají pamatovat si vaše aktivity a preference po určitou dobu, abyste je nemuseli znovu vkládat, když se na stránky vracíte nebo přecházíte ze stránky na stránku. Informace jsou využívány pro účely optimalizace poskytovaných služeb prostřednictvím těchto webových stránek, včetně podstránek a odkazů. Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s užitím cookies. Můžete je vymazat nebo předem odmítnout jejich používání volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči. Nicméně pokud tak učiníte, můžete být nuceni nastavovat některé volby manuálně pokaždé, když navštívíte stránky, a některé služby a funkce nemusí fungovat.

IX.       Závěrečná ustanovení
a)      Pokud mezi prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz

b)      Mimosoudní řešení sporů zejm. prostřednictvím mediace či arbitráže (rozhodčího řízení); řešení sporů uvedeným způsobem je založeno na dobrovolné účasti obou stran, objektivitě a nestrannosti řízení.

c)      Dozorovým a kontrolním orgánem státní správy je Česká obchodní inspekce. Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů nevykonává tento dozor jiný správní úřad (bližší informace jsou uvedeny v zákoně č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci).

IX. Účinnost
d)       Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 20.3.2019. Informace jsou sdělovány prostřednictvím webových stránek https://www.pruvodce-rim.cz, popřípadě dalšími informačními kanály. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách https://www.pruvodce-rim.cz a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.